ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 3/2564

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 3/2564

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุม 1-2 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายชัยพจน์ จรูญพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ นายภูธนะ ชมภูมิ่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

ที่ประชุมได้รับทราบการขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้จังหวัดดำเนินการในการขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ โดยเลือกพื้นที่เป้าหมาย/พื้นที่ปฏิบัติการที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและสภาพภูมิสังคมซึ่งใช้กลไกคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด พร้อมทั้งส่งข้อมูลพื้นที่
ประกอบด้วย ข้อมูลบุคคล/หน่วยงาน และข้อมูลที่ดิน ให้ กระทรวงมหาดไทยผ่านระบบ Google Sheets มอบหมายผู้ประสานงานหลัก (Key Person) ในการประสานและติดตามการดำเนินงานของจังหวัด และประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ ที่ถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินเข้าร่วมโครงการ ในส่วนของแนวทางในการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ)
ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้เกิดการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนา หรือพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยพิบัติซ้ำซาก และใช้โอกาสจากภาคแรงงานที่มีทักษะและศักยภาพที่ประสบปัญหาเลิกจ้างจากสถานการณ์โควิด – 19 ที่กลับไปยังบ้านเกิดให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาพื้นที่เป้าหมาย ด้วยการให้ความรู้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงหรือทฤษฎีใหม่ ควบคู่กับการศึกษาถึงรากเหง้าภูมิปัญญาดั้งเดิม และเพิ่มพูนด้วยชุดความรู้ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาของพื้นที่และภูมิสังคม เพื่อพัฒนาหรือยกระดับเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ เพื่อขจัดความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รับทราบผลการประชุมซักซ้อมการคัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย/พื้นที่ปฏิบัติการในการเข้าร่วมโครงการแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ของจังหวัดสมุทรปราการ และรับทราบการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มเข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565
ในการนี้ที่ประชุมได้พิจารณาหน่วยงานที่แจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 5 หน่วยงาน มีพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 6 แห่ง ประกอบด้วย ที่ดินของส่วนราชการ จำนวน 4 แห่ง ที่ดินของประชาชน /เอกชน จำนวน 1 แห่ง และที่ดินวัด/องค์กรศาสนา จำนวน 1 แห่ง