ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา เวลา 09.30 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2564 ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” โดยมี นายบิดินทร์ กรีธาธร ผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ป.ช ประจำจังหวัดสมุทรปราการ นายภูธนะ ชมภูมิ่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอเข้าร่วม ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด 1-2 อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

การจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2564 ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” การเพื่อแสดงเจตจำนงทางการเมืองที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริตเป็นวาระเร่งด่วน ด้วยการใช้กลไกลประสานความร่วมมือกับภาครัฐทั้งฝ่ายประจำและฝ่ายการเมือง ภาครัฐวิสาหกิจ เอกชน ภาคประชาสังคม ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) สูงขึ้น ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้ประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดสมุทรปราการ

        จากนั้น นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดสมุทรปราการ ได้เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดสมุทรปราการ และคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 4/2564
ในที่ประชุมได้มีการติดตามข้อสั่งการจากการประชุม ครั้งที่ 3/2564 และได้แจ้งข้อราชการต่าง ๆ ดังนี้
1. แนวทางการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2. โครงการสร้างระบบเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุก ในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
3. การดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบเจ้าพนักงานของรัฐ