ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานที่ได้รับการประเมินในระดับ AA และ A จำนวน 19 หน่วยงาน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานที่ได้รับการประเมินในระดับ AA และ A จำนวน 19 หน่วยงาน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานที่ได้รับการประเมินในระดับ AA และ A จำนวน 19 หน่วยงาน

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา เวลา 09.00 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานที่ได้รับการประเมินในระดับ AA และ A จำนวน 19 หน่วยงาน

สืบเนื่องจากวันที่ 26 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบว่า ในภาพรวมระดับประเทศมีหน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินจำนวน ๘,๓๐๐ หน่วยงาน ผ่านเกณฑ์ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่กำหนดไว้ว่าหน่วยงานภาครัฐจะต้องมีค่าคะแนน ITA 85 คะแนนขึ้นไป หรือ ร้อยละ ๘๕ มีจำนวน 4,146 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 49.95
จังหวัดสมุทรปราการ มีหน่วยงานเข้ารับการประเมินฯ คือ จังหวัดสมุทรปราการ (โดยสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 49 แห่ง รวมทั้งสิ้น 50 แห่ง ซึ่งหน่วยงานภาครัฐที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) มีจำนวน ๑๙ แห่ง บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ (นายวันชัย คงเกษม) ได้กรุณาให้เกียรติมอบเกียรติบัตร ดังนี้
? หน่วยงานภาครัฐที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ระดับ AA ได้แก่
๑) องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
๒) เทศบาลเมืองลัดหลวง
๓) เทศบาลนครสมุทรปราการ
?หน่วยงานภาครัฐที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ระดับ A ได้แก่
๑) องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะเจ้า
๒) เทศบาลตำบลคลองด่าน
๓) เทศบาลตำบลบางปู
๔) เทศบาลตำบลแพรกษา
๕) จังหวัดสมุทรปราการ โดยสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ
๖) องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง
๗) เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
๘) องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมฟ้าผ่า
๙) เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่
๑๐) องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้น้อย
๑๑) องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่
๑๒) องค์การบริหารส่วนตำบลบางกอบัว
๑๓) องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระสอบ
๑๔) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
๑๕) เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ
๑๖) องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้ง