ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกิจกรรม “เสวนายามเช้า (Morning Talk)” จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกิจกรรม “เสวนายามเช้า (Morning Talk)” จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกิจกรรม “เสวนายามเช้า (Morning Talk)” จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา เวลา 08.00 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกิจกรรม “เสวนายามเช้า (Morning Talk)” จังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ นายภูธนะ ชมภูมิ่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอเข้าร่วม โดยมีประเด็นการเสวนา มีดังนี้

1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
จังหวัดสมุทรปราการ วันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ระลอกใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ) จำนวน 142 ราย (ในพื้นที่ 99 ราย นอกพื้นที่มารักษา 43 ราย)
ผลการดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด 19 ของจังหวัดสมุทรปราการ มียอดผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 จำนวน 1,548,286 คน ซึ่งมีประชาชนเป้าหมายในจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1,931,727 คน ซึ่งคิดเป็น 80.15% ของประชากรทั้งหมดของจังหวัดสมุทรปราการ
รายงานสถานการณ์เตียงรองรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดสมุทรปราการ ทั้งโรงพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชนจังหวัดสมุทรปราการ แยกตามประเภทเตียง ดังนี้
1) เตียงผู้ป่วยหนัก จำนวน 153 เตียง ใช้ไป 27 เตียง คงเหลือ 126 เตียง
2) เตียงผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง จำนวน 1,752 เตียง ใช้ไป 836 เตียง คงเหลือ 916 เตียง
3) หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel) จำนวน 4,753 เตียง ใช้ไป 603 เตียง คงเหลือ 4,150 เตียง

2. การดำเนินการและการจัดตั้งสถานที่กักกัน (State Quarantine) ศูนย์พักคอย (Community Isolation) และจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม โดยจังหวัดสมุทรปราการได้จัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation) มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 47 แห่ง จำนวนเตียงรวม 3,153 เตียง จำนวนผู้ป่วยปัจจุบัน 0 ราย ดังนี้
1) อำเภอเมืองสมุทรปราการ จำนวน 12 แห่ง จำนวนเตียงรวม 655เตียง จำนวนผู้ป่วยปัจจุบัน 0 ราย
2) อำเภอบางพลี จำนวน 8 แห่ง จำนวนเตียงรวม 526 เตียง จำนวนผู้ป่วยปัจจุบัน 0 ราย
3) อำเภอพระประแดง จำนวน 7 แห่ง จำนวนเตียงรวม 350 เตียง จำนวนผู้ป่วยปัจจุบัน 0 ราย
4) อำเภอบางบ่อ จำนวน 9 แห่ง จำนวนเตียง 728 เตียง จำนวนผู้ป่วยปัจจุบัน 0 ราย
5) อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จำนวน 7 แห่ง จำนวนเตียง 549 เตียง จำนวนผู้ป่วยปัจจุบัน 0 ราย
6) อำเภอบางเสาธง จำนวน 4 แห่ง จำนวนเตียง 345 เตียง จำนวนผู้ป่วยปัจจุบัน 0 ราย

3. ความก้าวหน้าการดำเนินการศูนย์อำนวยการการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานฯ เรียบร้อยแล้ว และมีการประชุมเพื่อดำเนินการในเรื่องการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ในวันที่ 16 ธันวาคม 2564

4. การป้องกันและลดจำนวนอุบัติเหตุและผู้เสียชีวิตบนท้องถนนในช่วงเทศกาล โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ ได้กำหนดวันประชุมเตรียมการฯ ในวันที่ 14 ธันวาคม 2564 โดยจะมีการเน้นการส่งเสริม กระตุ้นให้ประชาชนให้ความสำคัญกับการป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนให้มากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสำคัญต่าง ๆ

5. ความคืบหน้าโครงการพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟู คลองสำโรงแบบบูรณาการ โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ ได้รายงานความหน้าของโครงการในการดำเนินการจัดเก็บผักตบชวา และการขุดลอกเลน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ