ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายภูธนะ ชมภูมิ่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ผู้แทนนายอำเภอทั้ง 6 อำเภอ เข้าร่วมประชุม โดยมีนางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ นายศักดิ์ชัย เผือกศิริพิบูลย์ ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ นางวรรณภา สุขคง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ เป็นฝ่ายเลขานุการ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ มีวาระการประชุม ดังนี้

1. ความเป็นมาของการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสมุทรปราการ
3. ข้อมูลคนจนเป้าหมายในระบบ TPMAP ทุกมิติของจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 8,974 คน แบ่งเป็น 5 มิติ ได้แก่ มิติด้านสุขภาพ 2,321 คน มิติด้านความเป็นอยู่ 1,252 คน มิติด้านการศึกษา 1,542 คน มิติด้านรายได้ 5,293 คน และมิติด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐ 14 คน
4. การบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาคีการพัฒนาต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหา กลุ่มคนใน 5 มิติในระบบ TPMAP
5. การพิจารณาให้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ่วม และพิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานย่อยของ ศพจ.จ. เพื่อติดตามงานตามภารกิจและประเมินผลการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสมุทรปราการ
6. แผนการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7. การจัดทำข้อมูลบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมาย โดยกำหนดรูปแบบของการตรวจสอบ/จำแนกข้อมูลของครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP จำนวน 2 แบบฟอร์ม ได้แก่ ศจพ.1และ ศจพ.2
8.การสาธิตการเข้าระบบ TPMAP และ TPMAP Logbook และการใช้ประโยชน์จาก TPMAP Logbook
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้มอบนโยบายการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดสมุทรปราการว่า จังหวัดสมุทรปราการได้ให้ความสำคัญกับการขจัดความยากจน และความเหลื่อมล้ำของประชาชนในประเทศ รวมถึงการพัฒนาคนทุกช่วงวัย เพื่อให้ประชาชนมีความอยู่ดี มีสุข ได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนามากขึ้นโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังด้วยการดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำ พร้อมกับพัฒนาคนทุกช่วงวัย ผมจึงขอให้อำเภอทุกอำเภอซึ่งเป็นหน่วยงาน ที่มีความใกล้ชิดประชาชน ซึ่งมีคณะทำงานคณะกรรมการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (คจพ.อ.) ทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนให้เห็นผลเป็นรูปธรรม รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำข้อมูลจากระบบการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP) ไปดำเนินการร่วมกับภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนในการจัดทำแผนการดำเนินการและแนวทางการพัฒนา ซึ่งถือว่าเป็นบทบาทที่สำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินการแก้ไขปัญหา ความยากจนและความเหลื่อมล้ำ พร้อมกับพัฒนาคนทุกช่วงวัย ให้ประสบผลสำเร็จ เพื่อยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต่อไป
 ทั้งนี้ ในการจัดกิจกรรมฯ ครั้งนี้ จังหวัดสมุทรปราการ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด อาทิ การวัดอุณหภูมิร่างกาย การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ