ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 6/2564

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 6/2564

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 6/2564

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา เวลา 10.30 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 6/2564 ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายภูธนะ ชมภูมิ่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ และคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

ที่ประชุมได้รับทราบผลการอนุมัติรายการงบกลาง โครงการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2564 แผนการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง ปี 2564/65 และรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินการรับมือฤดูฝน ปี 2564
ในการนี้ที่ประชุมได้พิจารณา (ร่าง)แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปี 2566และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม (สทนช. 2) คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมบางปูและพื้นที่โดยรอบ และพิจารณาแผนงาน/โครงการสำคัญที่จะเสนอต่อคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ