ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ปลูกป่าในใจคน” เนื่องในวันพ่อแห่งชาติและวันสิ่งแวดล้อมไทยประจำปี พ.ศ. 2564

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ปลูกป่าในใจคน” เนื่องในวันพ่อแห่งชาติและวันสิ่งแวดล้อมไทยประจำปี พ.ศ. 2564

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ปลูกป่าในใจคน” เนื่องในวันพ่อแห่งชาติและวันสิ่งแวดล้อมไทยประจำปี พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา เวลา 09.30 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ปลูกป่าในใจคน” เนื่องในวันพ่อแห่งชาติและวันสิ่งแวดล้อมไทยประจำปี พ.ศ. 2564 ณ บริเวณรอบสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายสัญญา จีระออน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรปราการ นายสุพจณ์ กุลประยงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และประชาชนเข้าร่วม

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ ในฐานะเป็นหน่วยงานที่สนองงานพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้มาอย่างต่อเนื่อง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดความสมดุลของระบบนิเวศโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่นให้ดีขึ้น และสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูลและยั่งยืน เนื่องในวันพ่อแห่งชาติจึงได้น้อมนำหลักการทรงงาน “ปลูกป่าในใจคน” จากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่แสดงให้เห็นถึงความห่วงใยต่อประชาชนชาวไทยประสบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม จึงนับเป็นจุดเริ่มต้นในการเคลื่อนไหวของทุกฝ่าย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ที่หันมาร่วมมือกันริเริ่มโครงการอนุรักษ์ เพื่อพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบการจัดตั้งองค์กร มูลนิธิ ชมรม และสมาคม
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินงานการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงเป็นการปลูกจิตสำนึกของประชาชนให้เห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากนั้นเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2534 ในการประชุมของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ กำหนดให้วันที่ 4 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมไทย
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จึงได้จัดทำโครงการ “ปลูกป่าในใจคน” เนื่องในวันพ่อแห่งชาติและวันสิ่งแวดล้อมไทยประจำปี พ.ศ. 2564 ขึ้น ณ บริเวณรอบสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อสนองงานตามแนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันเป็นการส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชนในพื้นที่ได้รู้สึกรักและหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 250 คน มีการจัดนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ กิจกรรมปลูกต้นไม้ แจกจ่ายกล้าไม้ จำนวน 500 ต้น และปล่อยปลาลงคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิ