ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพจังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพจังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพจังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา เวลา 09.00 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพจังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ชั้น 4 สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ผู้แทนคณะกรรมการเขตเพื่อประชาชนและคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพจังหวัดสมุทรปราการเข้าร่วม

คณะกรรมการสมัชชาสุขภาพจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดการประชุมเพื่อรายงานผลการขับเคลื่อนงาน “โครงการยกระดับและสนับสนุนการขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพจังหวัดสมุทรปราการ ปี 2564” และทบทวนแนวทางการพัฒนาการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ โดยส่งเสริมให้มีส่วนร่วมของประชาชนเป็นพลเมืองตื่นรู้ในการดูแลตนเอง ครอบครัว สังคมและมีส่วนร่วมกำหนดมาตรการต่างๆ ของชุมชนในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ในชุมชนของตน ภายใต้แนวคิด “ความมั่นคงทางอาหาร : อยู่ดี กินดี (สุขภาวะดี) ที่พอเพียงและปันสุข” โดยมีพื้นที่จัดกระบวนหรือเวทีของประชาชน เพื่อให้เกิดข้อตกลงร่วม เพราะการรับรู้ และบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่จะช่วยให้ประเทศผ่านพ้นวิกฤติได้ โดยเฉพาะกลไกการทำงานพื้นที่ ระดับตำบล หมู่บ้านที่เข้มแข็ง สามารถลุกขึ้นมาจัดการตนเองจนเป็นหมู่บ้านต้นแบบ ในการพัฒนาพื้นที่ชุมชนตนเองได้เป็นอย่างดี