ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา เวลา 13.30 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
ที่ประชุมได้รับทราบการจัดตั้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ ได้ยกเลิกคำสั่งที่ 7870/2563 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ยกเลิกและจัดตั้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
สมุทรปราการ และได้ตั้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ ขึ้นใหม่ เพื่อปรับปรุงคณะกรรมการฯ ให้เป็นปัจจุบัน เพื่ออำนวยการ ควบคุม สนับสนุน และประสานการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในจังหวัดสมุทรปราการ รับทราบสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูง และรับทราบการเตรียมความพร้อมรับน้ำทะเลหนุนสูง
ในการนี้ที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางในการแก้ไขปัญหาน้ำทะเลหนุนสูงในระยะยาว และพิจารณาร่างคำสั่งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง มอบหมายภารกิจในการเตรียมความพร้อมรับน้ำทะเลหนุนสูงพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ