ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 3/2564

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 3/2564

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 3/2564

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

ที่ประชุมได้หารือในประเด็นการกำหนดราคาประเมินที่ดิน รอบบัญชีปี พ.ศ. 2566 – 2569 ในพื้นที่ 6 อำเภอของจังหวัดสมุทรปราการ การจัดทำบัญชีกำหนดราคาประเมินที่ดิน สำหรับเอกสารสิทธิอื่นๆ นอกเหนือจากโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก) รอบบัญชี พ.ศ. 2566 – 2569 จังหวัดสมุทรปราการ และการกำหนดราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง รอบบัญชี พ.ศ. 2566 – 2569 จังหวัดสมุทรปราการ