ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2564 – 2570

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2564 – 2570

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2564 – 2570

วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 14.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2564 – 2570 โดยมีนายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ (กลุ่มภารกิจด้านความมั่นคง) นายปภินวิช ละอองแก้ว หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ และคณะกรรมการจากหน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และองค์การสาธารณกุศล เพื่อร่วมพิจารณาปรับปรุงแก้ไข (ร่าง) แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2564 – 2570 จากทุกภาคส่วน
ในการนี้นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้ขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงาน ทุกองค์กร ทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ได้ร่วมกันทบทวน ปรับปรุงแผนดังกล่าวให้เป็นปัจจุบัน มีความสมบูรณ์สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริง ส่งผลต่อประสิทธิภาพตามแนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดสมุทรปราการ