ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 37/2564

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 37/2564

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 37/2564

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 37/2564 ณ ห้องประชุมปากน้ำ ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

ที่ประชุมได้รับทราบสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด – 19) และรับทราบสรุปข้อมูลโรงเรียน ที่จะเปิดการเรียนการสอน On Site ของฝ่ายการศึกษา (รอบ 1)
ในการนี้ที่ประชุมได้พิจารณาค่าใช้จ่ายเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดสมุทรปราการ (ร่าง) ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด – 19) จังหวัดสมุทรปราการ (ฉบับที่ 20) มาตรการผ่อนปรนการเข้าเยี่ยมเด็กและเยาวชนภายใต้การป้องกันและควบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด – 19) กิจกรรมวันรวมน้ำใจให้กาชาด ในวันที่ 17 ธันวาคม 2564 และพิจารณาอนุญาตเปิดเรียนโรงเรียนเอกชนในรูปแบบ On Site ภาครียนที่ 2/2564(รอบ 2)