ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมนายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 11/2564

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมนายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 11/2564

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมนายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 11/2564

 เวลา 08.00 น. วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมนายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 11/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ นายภูธนะ ชมภูมิ่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และนายอำเภอ เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียง

โดยก่อนการประชุมได้มีการแนะนำข้าราชการย้ายมาปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ดังนี้
1. นายศักดิ์ชัย เผือกศิริพิบูลย์ ตำแหน่ง ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ
2. นายพชร ศศิชาชยามร ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ

ที่ประชุมได้มีการหารือในประเด็นสรุปผลตัวชี้วัดการทำงานของอำเภอประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 และตัวชี้วัดการทำงานของอำเภอประจำเดือนธันวาคม 2564 เพื่อขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (10Flagships to DOPA New Normal 2022) แนวทางปฏิบัติของสถานที่และกิจกรรมตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) สำหรับกิจกรรมการเล่นหรือแข่งขันชนไก่ กัดปลา แข่งม้า ชนโค ชกมวย หรือแข่งนก การขับขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (10 Flagships to DOPA All Smart 2022) มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีทุจริตประพฤติมิชอบทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน สรุปผลการดำเนินการออกจัดระเบียบสังคมและการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ การตรวจติดตามการดำเนินงานสำรวจรายชื่อประชาชนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 1 จังหวัดสมุทรปราการ ผลการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ และสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2565

ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการได้มีข้อเน้นย้ำ ข้อสั่งการในประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด – 19
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของประเทศไทย มีแนวโน้มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น รัฐบาลได้มีนโยบายเปิดประเทศเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ศบค. ได้กำหนดจังหวัดพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวในระยะที่ 2 ตั้งแต่ 1 – 31 ธันวาคม 2564 โดยจังหวัดสมุทรปราการจะเปิดพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัด
เพื่อเป็นการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงขอเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้
1) กำชับให้เจ้าหน้าที่คงความเข้มงวดในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
2) สร้างการรับรู้ประชาชนปฏิบัติมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเข้มข้น
3) มาตรการเพื่อการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงาน
4) มาตรการเพื่อการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงานในสถานประกอบกิจการหรือโรงงาน
2. การขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง(SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่
กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายการขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนา หรือพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยพิบัติซ้ำซาก และใช้แรงงานที่มีทักษะและศักยภาพที่ประสบปัญหาเลิกจ้างจากสถานการณ์โควิด – 19 ที่กลับมายังบ้านเกิดเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนา ด้วยการให้ความรู้ตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง หรือทฤษฎีใหม่ ควบคู่กับการศึกษาถึงรากเหง้าภูมิปัญญาดั้งเดิม และใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาของพื้นที่และภูมิสังคม
เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเน้นย้ำส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเลือกพื้นที่เป้าหมาย/พื้นที่ปฏิบัติการที่เหมาะสมกับสภาพปัญหา และสภาพภูมิสังคม โดยใช้กลไกคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด และประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ ที่ถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินเข้าร่วมโครงการ
3. การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักร เป็นกรณีพิเศษ
ด้วยคณะรัฐมนตรี อนุมัติหลักการเรื่องการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักร เป็นกรณีพิเศษ เพื่อเป็นการแก้ไข และบรรเทาผลกระทบแก่คนต่างด้าว ที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว โดยขยายระยะเวลาอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักร และการแจ้งที่พักอาศัยต่อไปได้ ตั้งแต่วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้
1) คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ตามประเภทการตรวจลงตรา (รวมทั้งการตรวจลงตรา Visa on Arrival)
2) คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ซึ่งได้รับสิทธิตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ.2514 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือตามประกาศกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง
3)กำหนดให้คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วันแล้ว ครบกำหนดระยะเวลาการแจ้งที่พักอาศัย ให้ได้รับการขยายระยะเวลาการแจ้งที่พักอาศัย ตั้งแต่วันที่ประกาศฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ถึง 31 ธันวาคม 2564
เพื่อให้การดำเนินการตาม จึงขอเน้นย้ำส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษโดยเคร่งครัด