ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564

เวลา 10.00 น. วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม
ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ผลการดำเนินงานสืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี ในการนี้ที่ประชุมได้พิจารณาแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลและช่วงวันหยุด พ.ศ. 2565 แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2565 – 2570 และพิจารณาการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ