ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการ (กรอ.จ.สป.) ครั้งที่ 11/2564

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการ (กรอ.จ.สป.) ครั้งที่ 11/2564

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการ (กรอ.จ.สป.) ครั้งที่ 11/2564

เวลา 09.30 น. วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการ (กรอ.จ.สป.) ครั้งที่ 11/2564 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ นายภูธนะ ชมภูมิ่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

ที่ประชุมได้หารือในประเด็นสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) การป้องกัน การตรวจโรคเชิงรุก ผลการดำเนินงานคณะทำงานด้านด้านการตลาดระดับจังหวัด(เซลล์แมนจังหวัด) รายการผลการจดทะเบียนนิติบุคคลของจังหวัดสมุทรปราการประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 รายงานวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจการค้า เดือนตุลาคม 2564 โครงการพาณิชย์ ลดราคา เพื่อประชาชน จังหวัดสมุทรปราการ และการปรับปรุงสะพานปลาจังหวัดสมุทรปราการให้เป็นตลาดสินค้าประมงและตลาดจัดจำหน่ายสินค้าเกษตร