ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมชี้แจงกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) และมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมชี้แจงกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) และมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมชี้แจงกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) และมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting)

เวลา 09.00 น. วันที่  26 พฤศจิกายน 2564
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมชี้แจงกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) และมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวและการฟื้นฟูประเทศ ณ หอประชุมศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ โดยมี นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ นายภูธนะ ชมภูมิ่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้นำชุมชน และผู้ประกอบการภาคบริการเข้าร่วม

ตามที่ประเทศไทยได้มีการเปิดพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้ามา
จากต่างประเทศได้มากขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจ และการจ้างงานในภาพรวมของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคธุรกิจท่องเที่ยว และภาคธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่อง โดยให้หน่วยงานภาครัฐ และจังหวัด ทุกจังหวัด เตรียมการและเตรียมความพร้อม ในด้านการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันโรค สำหรับพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นพื้นที่จังหวัดนำร่องด้านการท่องเที่ยว โดยนำหลักการ และแนวคิดการเปลี่ยนผ่านภาวะวิกฤต สู่การเปิดกิจการ/กิจกรรมที่มีความพร้อมในแต่ละพื้นที่อย่างปลอดภัย ภายใต้มาตรการควบคุมโรคแนวใหม่ (Smart Control and Living with Covid-19) โดยมีเป้าหมาย คือ การควบคุมโรคที่สมดุลกับการดำเนินชีวิต ไม่ใช่เป็นการกำจัดโรค โดยวิธีการ พลิกมุมมอง คือ การเข้าใจ และอยู่กับโรค ปรับกลยุทธ์ คือ การยกระดับป้องกันการแพร่ระบาดการฉีดวัคซีน การตรวจ และการรักษา สร้างความเชื่อมั่น คือ การรวมพลังจากทุกภาคส่วน เพื่อมุ่งไปสู่การฟื้นเศรษฐกิจและสู่การเปิดกิจกรรม/กิจการที่มีความพร้อมในแต่ละพื้นที่อย่างปลอดภัย โดยใช้กลวิธี/มาตรการ หลักการควบคุมโรคแนวใหม่ เช่น ยกระดับมาตรการ D-M-H-T-T-A เป็นมาตรการ Universal Prevention หรือการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล การอนุญาตอย่างมีเงื่อนไข ให้ดำเนินกิจการ/กิจกรรม ที่เสี่ยงสูงอย่างปลอดภัยด้วย Covid Free Setting หรือการจัดกิจกรรม สถานที่ บริการสาธารณะ ภายใต้
มาตรการ คือ “ไม่แออัด ไม่ใกล้ชิด ไม่ปิดอับ” (Crowd Places, Close-
Contact Setting, Confined & Enclosed Spaces)
โดยวัตถุประสงค์ของโครงการประชุมขี้แจงกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) และมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว และการฟื้นฟูประเทศ จะสามารถลดความเสี่ยง และควบคุมยับยั้ง มิให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค-19 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อที่จะเปิดให้ร้านค้า ธุรกิจต่างๆ และการประกอบอาชีพของประชาชน สามารถกลับมาดำเนินการได้ตามปกติ