ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ รับมอบหน้ากากอนามัยจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชปถัมภ์ (ผ่านสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด) เพื่อมอบแก่ประชาชนที่มีฐานะยากจนและขาดแคลนในพื้นที่ จำนวน 2,880 กล่อง ณ ห้องโถงศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ รับมอบหน้ากากอนามัยจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชปถัมภ์ (ผ่านสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด) เพื่อมอบแก่ประชาชนที่มีฐานะยากจนและขาดแคลนในพื้นที่ จำนวน 2,880 กล่อง ณ ห้องโถงศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

วันนี้ (7 กันยายน 2564) เวลา 09.30 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ รับมอบหน้ากากอนามัยจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชปถัมภ์ (ผ่านสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด) เพื่อมอบแก่ประชาชนที่มีฐานะยากจนและขาดแคลนในพื้นที่ จำนวน 2,880 กล่อง ณ ห้องโถงศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ นายภูธนะ ชมภูมิ่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ นายปภินวิช ละอองแก้ว หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการได้มอบให้หน่วยงาน ดังนี้
1. สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ
จำนวน 720 กล่อง
2. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 720 กล่อง
3. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 720 กล่อง
4. สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ
จำนวน 720 กล่อง
โดยหน่วยงานจะนำไปมอบแก่ประชาชนที่มีฐานะยากจนและขาดแคลนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการเพื่อใช้ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19)