ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่จังหวัดสมุทรปราการ

นางชื่นชีวัน ลิมป์ธีระกุล ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 2 พร้อมคณะฯ ตรวจติดตามงานตามนโยบายสำคัญและเร่งด่วนของรัฐบาลที่จังหวัดสมุทรปราการ ตามแผนตรวจราชการแบบบูรณาการ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการ รับทราบความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคและที่เกิดขึ้น ตลอดจนข้อเสนอแนะของจังหวัดเพื่อให้การปฏิบัติงานงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน โดยมี นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายชนินทร์ กาญจนสุชา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้ชี้แจงข้อมูล

ประเด็นการตรวจติดตามในครั้งนี้ประกอบด้วย การส่งเสริมการท่องเที่ยวหลังจากแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครนา 2019 (COVID-19) , การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ,โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ,การแก้ปัญหาสิ่งปลูกสร้างของส่วนราชการที่ใช้งบประมาณแผ่นดินในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ และการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ภายหลังจากร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 2 พร้อมคณะฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตาม ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม การท่องเที่ยว OTOT นวัตวิถี และ Soft Power ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านธูปหอมสมุนไพร และการท่องเที่ยวแบบ Low
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ