ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 2 พร้อมคณะผู้ตรวจราชการกระทรวง ลงพื้นที่ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของคณะผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบที่ 1

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 2  พร้อมคณะผู้ตรวจราชการกระทรวง ลงพื้นที่ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของคณะผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบที่ 1

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 2 พร้อมคณะผู้ตรวจราชการกระทรวง ลงพื้นที่ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของคณะผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบที่ 1

วันที่ 14 มีนาคม 2567 นางทัศนีย์ ผลชานิโก ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 2 พร้อมคณะผู้ตรวจราชการกระทรวง ลงพื้นที่ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของคณะผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบที่ 1 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
โดยก่อนการประชุม นางทัศนีย์ ผลชานิโก ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะได้เข้าพบหารือข้อราชการกับ นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องรับรอง ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ จากนั้น เข้าประชุมร่วมกับนายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจติดตามงานตามนโยบายสำคัญและเร่งด่วนของรัฐบาลที่จังหวัดสมุทรปราการ ตามแผนตรวจราชการแบบบูรณาการ การดำเนินงานของแผนงาน/โครงการ รับทราบความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคและที่เกิดขึ้น ตลอดจนข้อเสนอแนะของจังหวัดเพื่อให้การปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ประเด็นการตรวจติดตามในครั้งนี้ประกอบด้วย มาตรการพักชำระหนี้ให้กับลูกหนี้รายย่อยตามนโยบายรัฐบาล การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชน และการแก้ไขปัญหาความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชน
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ