ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 2 พร้อมคณะฯ ตรวจติดตามงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ที่จังหวัดสมุทรปราการ ตามแผนตรวจราชการแบบบูรณาการ

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 2 พร้อมคณะฯ ตรวจติดตามงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ที่จังหวัดสมุทรปราการ ตามแผนตรวจราชการแบบบูรณาการ

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 2 พร้อมคณะฯ ตรวจติดตามงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ที่จังหวัดสมุทรปราการ ตามแผนตรวจราชการแบบบูรณาการ

นางชื่นชีวัน ลิมป์ธีระกุล ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 2 พร้อมคณะฯ ตรวจติดตามงานตามนโยบายสำคัญและเร่งด่วนของรัฐบาลที่จังหวัดสมุทรปราการ ตามแผนตรวจราชการแบบบูรณาการ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการ รับทราบความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคและที่เกิดขึ้น ตลอดจนข้อเสนอแนะของจังหวัดเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมชี้แจงข้อมูล

ประเด็นการตรวจติดตามในครั้งนี้ประกอบด้วย โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ,การแก้ปัญหาสิ่งปลูกสร้างของส่วนราชการที่ใช้งบประมาณแผ่นดินในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ และการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ภายหลังจากร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 2 พร้อมคณะฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ และการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและการพัฒนาศักยภาพคน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนโยบายรัฐบาล ณ ตลาดโบราณบางพลี ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ