นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2565

นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2565

นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2565 โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
ที่ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2565 ร่วมรับทราบการวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ที่สำคัญเกี่ยวกับความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของอำเภอ การปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย (การจัดระเบียบสังคม) การวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ที่สำคัญด้านอาชญากรรมและยาเสพติด การแก้ไขปัญหาของนักเรียน นักศึกษา ก่อเหตุทะเลาะวิวาท การวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของส่วนราชการต่างๆ การดำเนินการแก้ไขการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นอกจากนี้ประธานฯ เน้นย้ำ กรณีที่เกิดสาธารณภัยจนเป็นเหตุให้ประชาชนได้รับผลกระทบ ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นทันทีเป็นการเร่งด่วน ส่วนการเยียวยาให้ดำเนินการเป็นไปตามระเบียบกฎหมายต่อไป และเน้นย้ำเรื่องการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดำรงธรรม ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ดังกล่าว และปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย