นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 4/2565

นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 4/2565

นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 4/2565

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 14.30 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
ที่ประชุมได้รับทราบรายงานสภาพอากาศและสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) และ
คาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ข้อเสนอ/แนวทางการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) โดยศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ
– เฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
– แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่
– เตรียมการด้านสาธารณสุข หน่วยแพทย์เพื่อให้คำปรึกษาสุขภาพและการรักษา
– งดเว้นการเผาในที่โล่ง
– เข้มงวดวินัยจราจรและควบคุมรถควันดำ รณรงค์การลดใช้รถยนต์
และรับทราบช่องทางติดตามข้อมูลสถานการณ์คุณภาพอากาศ
– ช่องทางเฟสบุ๊ค(Facebook) : ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ
– กลุ่มไลน์ PM2.5ปากน้ำ
– เว็ปไซต์ : http://air4thai.pcd.go.th/
– แอปพลิเคชัน : Air4Thai
ในการนี้ที่ประชุมได้พิจารณารายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดสมุทรปราการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสบผลสำเร็จและบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างบูรณาการและชี้แจงผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดสมุทรปราการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้
1.ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม
2.ศูนย์ประสานการปฏิบัติ
3.ส่วนปฏิบัติการ
4.ชุดปฏิบัติการภาคอุตสาหกรรม
5.ชุดปฏิบัติการทำความสะอาดและลดฝุ่นละอองในอากาศ
6.ชุดปฏิบัติการป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพ
และที่ประชุมมีมติว่า หากชุดปฏิบัติการใดปฏิบัติงานแล้วให้รายงานผลการดำเนินการผ่านกลุ่มไลน์ PM2.5ปากน้ำ เพื่อให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการนำข้อมูลผลการดำเนินงานดังกล่าวไปเผยแพร่ให้ประชาชนทราบในวงกว้างต่อไป
นอกจากนี้ประธานมีข้อสั่งการให้ฝ่ายเลขาดำเนินการปรับระเบียบวาระการประชุมใหม่ โดยให้เปลี่ยนวาระเพื่อพิจารณาเรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) เป็นเรื่องเพื่อทราบ เนื่องจากเป็นผลการปฏิบัติงานในรอบสัปดาห์ ส่วนเรื่องพิจารณาให้เป็นเรื่องการวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ใน 7 วันข้างหน้า เพื่อให้การดำเนินการในแต่ละชุดปฏิบัติการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทันท่วงที และง่ายต่อการวิเคราะห์เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น