นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ตรวจเยี่ยมจุดฉีดวัคซีนป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บริเวณริมเขื่อนศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ตรวจเยี่ยมจุดฉีดวัคซีนป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บริเวณริมเขื่อนศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ตรวจเยี่ยมจุดฉีดวัคซีนป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บริเวณริมเขื่อนศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 11.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
ได้มอบให้ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ตรวจเยี่ยมจุดฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บริเวณริมเขื่อนศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการร่วมกับโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 โดยใช้วัคซีนโมเดอร์นา จำนวน 100,000 โดส ซึ่งสภากาชาดไทยขอความร่วมมือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ฉีดให้กับประชาชน กลุ่มเป้าหมาย คือประชาชนที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนจะฉีดเป็นเข็มที่ 1 และประชาชนที่ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1และ2จะฉีดเป็นเข็มที่ 3 เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม – 31 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 – 16.00 น. (เป้าหมาย วันละ 1,200 คน) ในระหว่างการตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย