นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ครั้งที่ 7/2565

นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ครั้งที่ 7/2565

นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ครั้งที่ 7/2565

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ครั้งที่ 7/2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี คณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
ที่ประชุมร่วมรับทราบรายงานตำแหน่งบริหารที่ว่าง จำนวน 2 อัตรา 1. ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 2. ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) นอกจากนี้ที่ประชุมร่วมพิจารณาการขอความเห็นชอบให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดโอนและพ้นจากตำแหน่งและอัตราเงินเดือนทางสังกัดจำนวน 1 ราย ขอความเห็นชอบเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น จำนวน 1 ราย ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาออกจากราชการ จำนวน 1 ราย และขอความเห็นชอบบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 10 ราย เข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 เป็นต้นไป
ที่มา: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ