นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.)

นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.)

นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.)

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) : ความสำคัญและบทบาทในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ณ ห้องประชุม 402 – 403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา)
การสัมมนาดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการ ศส.ปชต. ได้เข้าใจเจตนารมณ์ การจัดตั้งบทบาท อำนาจ และหน้าที่ของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล เพื่อให้หน่วยงานภาคีเครือข่ายได้มีความเข้าใจในบทบาท และหน้าที่ของ ศส.ปชต. และเพื่อให้เกิดการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่ายในระดับต่างๆ ในการขับเคลื่อนบทบาทของ ศส.ปชต. ไปสู่การเป็นศูนย์กลางการพัฒนาพรรคการเมือง การเลือกตั้ง ประชาธิปไตย และการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ที่มา: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ