นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตาม ตรวจสอบ ปราบปราม การดำเนินการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) เพื่อสนับสนุนการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 1/2565

นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตาม ตรวจสอบ ปราบปราม การดำเนินการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) เพื่อสนับสนุนการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 1/2565

นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตาม ตรวจสอบ ปราบปราม การดำเนินการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) เพื่อสนับสนุนการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตาม ตรวจสอบ ปราบปราม การดำเนินการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) เพื่อสนับสนุนการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีคณะทำงานฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
ที่ประชุมร่วมรับทราบสถิติข้อมูลแรงงานต่างด้าวในจังหวัดสมุทรปราการ แยกตามประเภทคนต่างด้าวที่ยื่นขอใบอนุญาตทำงานในจังหวัดสมุทรปราการ มีจำนวนนายจ้างและสถานประกอบการ 18,330 ราย ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2564 แบ่งประเภทเป็น 1) กลุ่มประเภททั่วไป ตามมาตรา 59 2) กลุ่ม BOI และการนิคม (กนอ.) ส่งเสริมการลงทุน (ม.62) 3) คนต่างด้าวตามมาตรา 63/1 และ 4) คนต่างด้าว 3 สัญชาติ (ตามมาตรา 59 และมาตรา 63/2) โดยคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (ตามมาตรา 59 และมาตรา 63/2) มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 233,482 คน
ผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2564 จำนวนนายจ้าง 3,808 ราย มีผลดำเนินการ ดังนี้
1. นายจ้างยื่นแบบจัดทำข้อมูลคนต่างด้าว จำนวน 34,829 คน คิดเป็นร้อยละ 100
2. ยื่นขออนุญาตทำงาน (บต.50) จำนวน 32,223 คน คิดเป็นร้อยละ 92.52
3. ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน จำนวน 31,984 คน คิดเป็นร้อยละ 91.83
นอกจากนี้ที่ประชุมร่วมพิจารณาหารือแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) คณะทำงานติดตาม ตรวจสอบ ปราบปราม กำหนดแผนปฏิบัติงานการตรวจบูรณาการนายจ้างสถานประกอบการจังหวัดสมุทรปราการ โดยกำหนดตรวจสถานประกอบการทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี ของทุกสัปดาห์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2565 เป็นต้นไป แต่ในการปฏิบัติงานตามแผนต้องไม่ทำให้การประกอบการของนายจ้างต้องสะดุดหยุดลง นอกจากนี้ที่ประชุมมีมติให้มีการสร้างกลุ่ม Line เพื่อให้การประสานการออกปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและรวดเร็ว และในการออกปฏิบัติงานตามแผนทุกครั้งจะมีสรุปผลการปฏิบัติงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการทราบเป็นประจำทุกวันศุกร์ และที่ประชุมมีมติให้มีการประชุมคณะทำงานติดตาม ตรวจสอบ ปราบปราม เป็นประจำทุกวันที่ 19 ของทุกเดือน เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน และรับฟังความเห็น รวมถึงปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน และภายหลังการประชุมได้ไปตรวจเยี่ยมจุดฉีดวัคซีนของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ และผู้ที่มารับการฉีดวัคซีน