นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตาม ตรวจสอบ ปราบปราม การดำเนินการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา)ครั้งที่ 5/2565

นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตาม ตรวจสอบ ปราบปราม การดำเนินการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา)ครั้งที่ 5/2565

นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตาม ตรวจสอบ ปราบปราม การดำเนินการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา)ครั้งที่ 5/2565

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตาม ตรวจสอบ ปราบปราม การดำเนินการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) เพื่อสนับสนุนการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีคณะทำงานฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
ที่ประชุมร่วมรับทราบสถิติข้อมูลแรงงานต่างด้าวในจังหวัดสมุทรปราการ ที่อยู่ในฐานข้อมูลของกรมการจัดหางาน โดยประเภทแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ตามมาตรา 59 และมาตรา 63/2 มีจำนวนทั้งสิ้น 191,683 คน (ข้อมูล ณ เดือน กรกฎาคม 2565)
ผลการออกตรวจสอบนายจ้างและสถานประกอบการในห้วงเดือน พฤษภาคม 2565 ถึงเดือน กรกฎาคม 2565 ดำเนินการตรวจสถานประกอบการ จำนวน 30 แห่ง แรงงานที่ได้รับการตรวจสอบ แบ่งเป็น คนไทย 9,054 คน กัมพูชา 527 คน ลาว 148 คน เมียนมา 4,291 คน อื่นๆ 21 คน รวมทั้งสิ้น 14,041 คน ไม่พบการกระทำความผิด และร่วมรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
ผลการปฏิบัติงานตามโครงการตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการ ตรวจสอบนายจ้างสถานประกอบการ จำนวน 60 แห่ง ตรวจสอบการทำงานคนต่างด้าว จำนวน 715 คน ไม่พบการกระทำความผิด และแนะนำสถานประกอบการให้ปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย
สำหรับแผนการตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการและการทำงานของคนต่างด้าว ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 ทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี มีแผนออกตรวจฯ จำนวนทั้งสิ้น 12 แห่ง
นอกจากนี้ ประธานเน้นย้ำ กรณี ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน หรือได้รับแจ้งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้คณะทำงานฯ ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร็ว