นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมติดตามการเข้าใช้งานระบบสำรวจข้อมูลการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบ ThaiQM

นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมติดตามการเข้าใช้งานระบบสำรวจข้อมูลการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบ ThaiQM

นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมติดตามการเข้าใช้งานระบบสำรวจข้อมูลการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบ ThaiQM

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมติดตามการเข้าใช้งานระบบสำรวจข้อมูลการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบ ThaiQM ณ ห้องไกล่เกลี่ย 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบระบบ ThaiQM และผู้ช่วยจ่าจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
ที่ประชุมได้ร่วมรับทราบผลการเข้าใช้งานระบบสำรวจข้อมูลการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบ ThaiQM โดยข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.00 น. จังหวัดสมุทรปราการมีครัวเรือนทั้งหมดใน ThaiQM จำนวนทั้งสิ้น 737,128 ครัวเรือน ผลการสำรวจและบันทึกใน ThaiQM จำนวน 109,831 ครัวเรือน คิดเป็น 14.90% การแก้ไขปัญหา 454 ครัวเรือน คิดเป็น 0.41% โดยแยกเป็นรายอำเภอ ดังนี้
1) อำเภอเมืองสมุทรปราการ มีครัวเรือนทั้งหมดใน ThaiQM จำนวน 283,472 ครัวเรือน ผลการสำรวจและบันทึกใน ThaiQM จำนวน 22,139 ครัวเรือน คิดเป็น 7.81% การแก้ไขปัญหา 64 ครัวเรือน คิดเป็น 0.29%
2) อำเภอบางบ่อ มีครัวเรือนทั้งหมดใน ThaiQM จำนวน 53,690 ครัวเรือน ผลการสำรวจและบันทึกใน ThaiQM จำนวน 12,881 ครัวเรือน คิดเป็น 23.99% การแก้ไขปัญหา 200 ครัวเรือน คิดเป็น 1.55%
3) อำเภอบางพลี มีครัวเรือนทั้งหมดใน ThaiQM จำนวน 176,826 ครัวเรือน ผลการสำรวจและบันทึกใน ThaiQM จำนวน 28,518 ครัวเรือน คิดเป็น 16.13% การแก้ไขปัญหา 105 ครัวเรือน คิดเป็น 0.37%
4) อำเภอพระประแดง มีครัวเรือนทั้งหมดใน ThaiQM จำนวน 88,943 ครัวเรือน ผลการสำรวจและบันทึกใน ThaiQM จำนวน 22,210 ครัวเรือน คิดเป็น 24.97% การแก้ไขปัญหา 30 ครัวเรือน คิดเป็น 0.14%
5) อำเภอพระสมุทรเจดีย์ มีครัวเรือนทั้งหมดใน ThaiQM จำนวน 71,456 ครัวเรือน ผลการสำรวจและบันทึกใน ThaiQM จำนวน 12,131 ครัวเรือน คิดเป็น 16.98% การแก้ไขปัญหา 25 ครัวเรือน คิดเป็น 0.21%
6) อำเภอบางเสาธง มีครัวเรือนทั้งหมดใน ThaiQM จำนวน 62,741 ครัวเรือน ผลการสำรวจและบันทึกใน ThaiQM จำนวน 11,952 ครัวเรือน คิดเป็น 19.05 % การแก้ไขปัญหา 30 ครัวเรือน คิดเป็น 0.25%
และประธานแนะนำว่า ในการลงไปสำรวจข้อมูลในระบบ ThaiQM ให้ประสานหน่วยงานในพื้นที่ในการสำรวจข้อมูลและบันทึกข้อมูล โดยต้องมีการซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้าใจระบบ และให้กำหนดเป้าหมายในการบันทึกข้อมูลในแต่ละวัน เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ