นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 12/2565

นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 12/2565

นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 12/2565

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 12/2565 ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
ที่ประชุมร่วมติดตามข้อมูลสถานะโครงการที่ได้รับความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
และที่ประชุมได้รับทราบรายงานสภาพอากาศและสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) และคาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ข้อเสนอ/แนวทางการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) และรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดสมุทรปราการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
ในการนี้ที่ประชุมได้พิจารณาการเสนอแผนงาน/กิจกรรมที่จะดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ใน 7 วันข้างหน้า ดังนี้
1. ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม
– เพิ่มเติมอินโฟกราฟิกข้อมูลโดยเน้นข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ และข้อมูลทางวิชาการของส่วนราชการต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบอย่างกว้างขวาง ผ่านช่องทางต่างๆ
2. ศูนย์ประสานการปฏิบัติ
– กำหนดดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสา จำนวน 23 ครั้ง และคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 1,320 คน
3. ส่วนปฏิบัติการ
3.1 ชุดปฏิบัติการด้านคมนาคม
– ประชาสัมพันธ์แนะนำเพื่อสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมกับผู้รับบริการ ณ สำนักงานขนส่งฯ มีแผนออกตรวจวัดควันดำรถ และมีการตั้งจุดตรวจวัดควันดำรถและตรวจสอบการปิดคลุมป้องกันสิ่งของที่จะตกหล่น ตามเส้นทางถนนสุขุมวิท
3.2 ชุดปฏิบัติการควบคุมการเผา
– ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือให้ประชาชนงดการเผา เฝ้าระวังและตรวจสอบพื้นที่เผาไหม้ ในพื้นที่การเกษตร และจัดกิจกรรมอัดฟางก้อน
3.3 ชุดปฏิบัติการควบคุมการก่อสร้าง
– ดำเนินการฉีดพ่นละอองน้ำเป็นประจำทุกวัน สำหรับงานดูดฝุ่น ทำความสะอาดผิวทาง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้าง อาจมีการปรับเพิ่มการดำเนินงานตามสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)
3.4 ชุดปฏิบัติการภาคอุตสาหกรรม
– มีแผนตรวจโรงงานอุตสาหกรรมที่ที่เหลือ โดยมุ่งเน้นพื้นที่ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จำนวน 12 แห่ง
3.5 ชุดปฏิบัติการทำความสะอาดและลดฝุ่นละอองในอากาศ
– เน้นลงพื้นที่เสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่แหล่งชุมชน และพื้นที่ที่มีสภาพการจราจรหนาแน่น ในทุกวันจนกว่าสถานการณ์ฝุ่นละอองจะคลี่คลาย
3.6 ชุดปฏิบัติการป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพ
– รายสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) และคาดการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ผ่านช่องทางกลุ่มไลน์ เฝ้าระวังร้านค้าจำหน่ายหน้ากากอนามัยให้อยู่ในราคามาตรฐาน จัดกิจกรรมให้ความรู้ในหน่วยบริการสาธารณสุขทุกแห่ง โดยเน้นกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และกลุ่มคนมีโรคประจำตัว
เนื่องจากสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) มีแนวโน้มไปในทางที่ดีขึ้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการจึงอนุมัติให้มีการประชุมศูนย์ฯ เดือนละ 1 ครั้ง จากเดิมประชุมสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ประธานจึงมีข้อสั่งการให้ทุกชุดปฏิบัติการยังคงปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) อยู่ โดยให้รายงานข้อมูลทางกลุ่มไลน์ และให้ฝ่ายเลขารวบรวมข้อมูลเพื่อนำมารายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ทราบเป็นเอกสาร
นอกจากนี้ที่ประชุมร่วมรับทราบข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ดังนี้ แม้ว่าสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการจะดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการที่มีคุณภาพอากาศอยู่ในระดับที่ดี-ดีมาก อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการไม่ประมาทและเฝ้าระวังสถานการณ์ต่อไปอีกระยะ ให้ส่วนราชการทุกหน่วยดำเนินการตามภารกิจ อำนาจ และกฎหมาย ที่มีอยู่ตามสภาวการณ์ปกติ และบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่ฝ่าฝืนอย่างเข้มงวดต่อไป ขอให้ร่วมด้วยช่วยกัน งดการเผาในที่โล่ง จอดรถดับเครื่องยนต์ ลดการใช้ยานพาหนะ และเฝ้าระวังและรักษาสุขภาพ