นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการตรวจติดตามงานราชการในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรปราการ

นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการตรวจติดตามงานราชการในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรปราการ

นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการตรวจติดตามงานราชการในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรปราการ ภายใต้การอำนวยของ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการตรวจติดตามงานราชการในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรปราการ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการฯ ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานราชการตามนโยบายรัฐบาล กระทรวง และจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี ผู้แทนนายอำเภอฯ ปลัดอำเภอฯ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอฯ และผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรปราการ เข้าร่วมรับการตรวจติดตามงานราชการโดยพร้อมเพรียง
ด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ (นายเจนเจตน์ เจนนาวิน) รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวังสมุทรปราการ ตามคำสั่งจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 7071/2564 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ในการกำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานกลุ่มภารกิจด้านความมั่นคง อำเภอเมืองสมุทรปราการ และอำเภอบางพลี จึงได้กำหนดกิจกรรมการตรวจติดตามงานราชการในพื้นที่ เพื่อติดตามงานตามนโยบายรัฐบาล กระทรวง และจังหวัดสมุทรปราการเป็นประจำทุกเดือน
โดยประเด็นการตรวจติดตามงานราชการในพื้นที่ ประจำเดือน มีนาคม 2565 มีดังนี้
1. ตรวจติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”
– มีความคืบหน้าอย่างไร และผลการดำเนินการเป็นอย่างไร
– ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
2. การตรวจติดตามการบริหารจัดการสถานการณ์การป้องกันและแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก่ประชาชน
– อำเภอได้ดำเนินการจัดลำดับความสำคัญของกลุ่มเป้าหมายตามแผนการบริหารและกระจายวัคซีนของจังหวัด ครอบคลุมหรือไม่ อย่างไร
– จำนวนประชาชนที่ได้รับวัคซีน เข็ม 1 เข็ม 2 และเข็ม 3 คิดเป็นร้อยละของประชาชนทั้งหมดในจังหวัด
– ผลการดำเนินโครงการขับเคลื่อนปฏิบัติการหมู่บ้าน/ชุมชนสีฟ้า “หมู่บ้าน/ชุมชนนี้ไม่มีโควิด-19” จังหวัดสมุทรปราการ
– ผลการดำเนินการศูนย์พักคอยรอดการส่งต่อ (CI)
– ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
3. การติดตามเรื่องทูลเกล้าถวายฎีกา และผลการดำเนินงานเรื้องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ
– อำเภอมีเรื่องทูลเกล้าถวายฎีกา หรือไม่ ถ้ามี ดำเนินการแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จจำนวนกี่เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการกี่เรื่อง มีปัญหาอุปสรรคอย่างไร
– การร้องเรียนของประชาชนในพื้นที่ที่ผ่านมา โดยเฉพาะปัญหาการร้องเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอดำเนินการแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จจำนวนกี่เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการกี่เรื่อง
– ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
4. การติดตามการดำเนินโครงการตลาดนัดสินค้าอุปโภค บริโภค ราคาประหยัด จังหวัดสมุทรปราการ
– การเตรียมความพร้อม และผลดำเนินการ
– ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
5. ติดตามการดำเนินการตามโครงการพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูคลองสำโรงแบบบูรณาการ
– ผลการดำเนินงาน ความคืบหน้า
– การประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำแผนปฏิบัติการจัดการปัญหาน้ำเสียจังหวัดสมุทรปราการ ด้านการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมคลองสำโรง เข้าสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น มีการดำเนินการแล้วหรือไม่
– ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
6. การติดตามการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วย TPMAP
– ผลการดำเนินงาน ความคืบหน้า
– ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
7. การติดตามผลการบันทึกข้อมูลฯ จากระบบ Thai QM
– ผลการดำเนินงาน ความคืบหน้า
– ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ