นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตาม ตรวจสอบ ปราบปราม การดำเนินการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) เพื่อสนับสนุนการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 3/2565

นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตาม ตรวจสอบ ปราบปราม การดำเนินการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) เพื่อสนับสนุนการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 3/2565

นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตาม ตรวจสอบ ปราบปราม การดำเนินการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) เพื่อสนับสนุนการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 10.30 น. ภายใต้การอำนวยการของ นายวันชัย ค งเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ โดย นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตาม ตรวจสอบ ปราบปราม การดำเนินการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) เพื่อสนับสนุนการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีคณะทำงานฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
ที่ประชุมร่วมรับทราบสถิติข้อมูลแรงงานต่างด้าวในจังหวัดสมุทรปราการ ที่อยู่ในฐานข้อมูลของกรมการจัดหางาน โดยประเภทแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ตามมาตรา 59 และมาตรา 63/2 มีจำนวนทั้งสิ้น 234,394 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มีนาคม 2565)
ผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2564 จำนวนนายจ้าง 3,808 ราย มีผลดำเนินการ ดังนี้
1. นายจ้างยื่นแบบจัดทำข้อมูลคนต่างด้าว จำนวน 34,829 คน คิดเป็นร้อยละ 100
2. ยื่นขออนุญาตทำงาน (บต.50) จำนวน 32,223 คน คิดเป็นร้อยละ 92.52
3. ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน จำนวน 31,984 คน คิดเป็นร้อยละ 91.83
ผลการออกตรวจสอบนายจ้างและสถานประกอบการในห้วงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2565 ดำเนินการตรวจสถานประกอบการ จำนวน 13 แห่ง แรงงานที่ได้รับการตรวจสอบ แบ่งเป็น คนไทย 3,485 คน กัมพูชา 889 คน ลาว 1 คน เมียนมา 2,569 คน อื่นๆ 3 คน รวมทั้งสิ้น 6,947 คน ไม่พบการกระทำความผิด และร่วมรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
นอกจากนี้ที่ประชุมร่วมพิจารณาแผนปฏิบัติงานของคณะทำงานติดตาม ตรวจสอบ ปราบปราม โดยยังคงกำหนดให้ดำเนินการตรวจสถานประกอบการทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี ของทุกสัปดาห์ ให้เพิ่มแคมป์ก่อสร้างเป็นกลุ่มเป้าหมายในการตรวจให้เป็นไปตามความเหมาะสม และเน้นย้ำว่าในการปฏิบัติงานตามแผนต้องไม่ทำให้การประกอบการของนายจ้างได้รับความเสียหาย หรือต้องสะดุดหยุดลง ให้ประสานการออกปฏิบัติหน้าที่ทางกลุ่ม Line เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและรวดเร็ว