นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น.
นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุม 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
เนื่องจากมีส่วนราชการเสนอโครงการขอใช้เงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 หน่วยงาน คือ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ
โดยจังหวัดสมุทรปราการมีแผนในการค้นหาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยได้ขอรับสนับสนุนรถชีวนิรภัย พระราชทาน จำนวน 4 คัน และรถโมบาย ของโรงพยาบาลบางบ่อ จำนวน 2 คัน รวม 6 คัน ซึ่งมีแผนการตรวจ ATK เชิงรุก 2 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 24 มกราคม 2565 – 8 กุมภาพันธ์ 2565 และคาดว่าจะต้องใช้ชุดตรวจ ATK จำนวน 150,000 ชุด และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ แจ้งว่า ในปัจจุบันมีชุดตรวจ ATK คงเหลือเพียง 13,980 ชุด จึงมีความจำเป็นต้องขอรับสนับสนุนชุดตรวจ ATK จำนวน 150,000 ชุด ซึ่งคณะกรรมการโรคติดต่อ เมื่อคราวประชุมวันที่ 10 มกราคม 2565 ได้มอบให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ เป็นหน่วยดำเนินการในการขอใช้เงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อจัดหาชุดตรวจ ATK ดังกล่าว
โดยที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการดำเนินการจัดทำโครงการเพื่อจัดหาชุดตรวจ ATK จำนวน 150,000 ชุด โดยใช้เงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)