นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 2/2565

นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 2/2565

นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 2/2565

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 2/2565 โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
ที่ประชุมร่วมรับทราบรายงานสถานการณ์ยาเสพติดในระดับประเทศ ระดับภาค และสถานการณ์ยาเสพติดของจังหวัดสมุทรปราการ และติดตามผลการดำเนินงานของจังหวัด ตาม Agenda สำคัญ การรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในแต่ละด้าน การรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่แต่ละอำเภอ สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติงานของอำเภอ ประจำเดือน (อำเภอมั่นคงปลอดภัย) และรายงานผลการดำเนินการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว
นอกจากนี้ประธานฯ เน้นย้ำให้อำเภอทุกอำเภอ นำเสนอผลการดำเนินการเกี่ยวกับผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 3 บัญชี 2 ประเภท แก่ที่ประชุม เพื่อวางแผนการดำเนินการตามแผนในการเตรียมเปิดยุทธการ 60 วัน นับถอยหลังล้างบัญชี 26 มิถุนายน 2565