นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 2/2565

นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 2/2565

นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 2/2565

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 2/2565 และคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2565 โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
ที่ประชุมร่วมรับทราบการวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ที่สำคัญเกี่ยวกับความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของอำเภอ การปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย (การจัดระเบียบสังคม) การวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ที่สำคัญด้านอาชญากรรมและยาเสพติด การแก้ไขปัญหาของนักเรียน นักศึกษา ก่อเหตุทะเลาะวิวาท การวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของส่วนราชการต่างๆ การดำเนินการแก้ไขการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัญหาภัยคุกคามความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรปราการ และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
นอกจากนี้ประธานฯ เน้นย้ำเรื่องการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดำรงธรรม ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ดังกล่าว และปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย