นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ของเทศบาล ครั้งที่ 1/2565

นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ของเทศบาล ครั้งที่ 1/2565

นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ของเทศบาล ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ของเทศบาล ครั้งที่ 1/2565 โดยมีคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
ที่ประชุมร่วมรับทราบสรุปผลการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ของคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ของเทศบาล แบ่งเป็น เรื่องที่ ก.ท.จ. ส่งให้ความเห็น จำนวน 25 เรื่อง คณะอนุกรรมการฯ มีความเห็นแล้ว 19 เรื่อง และเรื่องคงค้างการพิจารณา จำนวน 6 เรื่อง
นอกจากนี้ที่ประชุมร่วมพิจารณาการอุทธรณ์คำสั่งเทศบาลของพนักงานเทศบาล จำนวน 4 เรื่อง
ทั้งนี้ ประธานเน้นย้ำให้ฝ่ายเลขาดำเนินการตรวจสอบเรื่องอุทธรณ์คำสั่งให้ละเอียดรอบคอบ และเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย