นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2565

นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2565

นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2565 โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
ที่ประชุมร่วมหารือเรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา กรณี รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงานชี้แจงเพิ่มเติม) โครงการ จี เฮาส์ คอนโดมิเนียม สันติคาม 6 ของบริษัท ศุภสิน พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ตั้งอยู่ที่ 585 หมู่ 7 ถนนสุขุมวิท 109 ซอยสันติคาม 6 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ (ครบกำหนด 30 วัน วันที่ 1 มีนาคม 2565) โดยมีเอกสารประกอบการพิจารณาประกอบด้วย
1) รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ จี เฮาส์ คอนโดมิเนียม สันติคาม 6 ของบริษัท ศุภสิน พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (รายงานชี้แจงเพิ่มเติม)
2) สรุปรายละเอียดและความเห็นเบื้องต้นต่อรายงานฯ ฉบับชี้แจงเพิ่มเติม และสรุปรายละเอียดที่เสนอในรายงานฯ
โดยที่ประชุมมีมติให้บริษัทที่ปรึกษาโครงการดำเนินการจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมตามข้อคิดเห็นของคณะกรรมการฯ ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ให้ฝ่ายเลขาตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
นอกจากนั้นประชุมร่วมหารือแนวทางการลงพื้นที่โครงการการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน จังหวัดสมุทรปราการ และติดตามผลการดำเนินการกระจายภารกิจการพิจารณารายงาน EIA ในจังหวัดที่ได้รับการกระจายภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564