นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตาม ตรวจสอบ ปราบปราม การดำเนินการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) เพื่อสนับสนุนการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 2/2565

นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตาม ตรวจสอบ ปราบปราม การดำเนินการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) เพื่อสนับสนุนการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 2/2565

นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตาม ตรวจสอบ ปราบปราม การดำเนินการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) เพื่อสนับสนุนการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.30 น. ภายใต้การอำนวยการของ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ โดย นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตาม ตรวจสอบ ปราบปราม การดำเนินการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) เพื่อสนับสนุนการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีคณะทำงานฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
ที่ประชุมร่วมรับทราบสถิติข้อมูลแรงงานต่างด้าวในจังหวัดสมุทรปราการ ที่อยู่ในฐานข้อมูลของกรมการจัดหางาน โดยประเภทแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ตามมาตรา 59 และมาตรา 63/2 มีจำนวนทั้งสิ้น 223,524 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565)
ผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2564 จำนวนนายจ้าง 3,808 ราย มีผลดำเนินการ ดังนี้
1. นายจ้างยื่นแบบจัดทำข้อมูลคนต่างด้าว จำนวน 34,829 คน คิดเป็นร้อยละ 100
2. ยื่นขออนุญาตทำงาน (บต.50) จำนวน 32,223 คน คิดเป็นร้อยละ 92.52
3. ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน จำนวน 31,984 คน คิดเป็นร้อยละ 91.83
เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยให้ทางสำนักงานจัดหางานจังหวัดประสานข้อมูลคนต่างด้าวที่รอการชำระค่าธรรมเนียมแก่อำเภอทุกอำเภอ เพื่อทางอำเภอจะได้ดำเนินการแจ้งเตือนแรงงานต่างด้าวดังกล่าว ให้ดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนก่อนที่จะหมดระยะเวลาการชำระค่าธรรมเนียม
ผลการออกตรวจสอบนายจ้างและสถานประกอบการในห้วงวันที่ 20 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ดำเนินการตรวจสถานประกอบการ จำนวน 18 แห่ง แรงงานที่ได้รับการตรวจสอบ แบ่งเป็น คนไทย 1,818 คน กัมพูชา 190 คน ลาว 6 คน เมียนมา 966 คน อื่นๆ 39 คน รวมทั้งสิ้น 3,019 คน ไม่พบการกระทำความผิด และร่วมรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
นอกจากนี้ที่ประชุมร่วมพิจารณาแผนปฏิบัติงานของคณะทำงานติดตาม ตรวจสอบ ปราบปราม โดยให้มีการปรับแผนฯ เพิ่มกลุ่มเป้าหมายที่อาจสุ่มเสี่ยงแก่การกระทำผิดกฎหมายแก่สถานประกอบการให้ครอบคลุมทุกกลุ่มอาชีพตลอดทั้งแคมป์ก่อสร้าง แต่ยังคงกำหนดให้ดำเนินการตรวจสถานประกอบการทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี ของทุกสัปดาห์ เน้นย้ำว่าในการปฏิบัติงานตามแผนต้องไม่ทำให้การประกอบการของนายจ้างได้รับความเสียหาย หรือต้องสะดุดหยุดลง ให้ประสานการออกปฏิบัติหน้าที่ทางกลุ่ม Line เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและรวดเร็ว ในการออกปฏิบัติงานตามแผนทุกครั้งให้สรุปผลการปฏิบัติงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการทราบเป็นประจำทุกวันศุกร์ และให้สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบเดือน เสนอแก่ที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสมุทรปราการทราบ