นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการและการต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2565

นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการและการต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2565

นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการและการต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2565

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ โดย นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการและการต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุม 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายประทีป นทีทวีวัฒน์ ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
ที่ประชุมร่วมพิจารณา คำขอต่ออายุใบอนุญาตสถานบริการ จำนวน 34 ราย ได้แก่
1. อำเภอเมืองสมุทรปราการ จำนวน 22 ราย
2. อำเภอบางบ่อ จำนวน 1 ราย
3. อำเภอพระประแดง จำนวน 5 ราย
4. อำเภอบางเสาธง จำนวน 2 ราย
5. อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จำนวน 1 ราย
6. อำเภอบางพลี จำนวน 3 ราย
โดยที่ประชุมมีมติให้อำเภอทุกอำเภอดำเนินการตรวจสอบสถานบริการที่ขอต่ออายุใบอนุญาตสถานบริการให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อจะได้นำข้อมูลมาประกอบการเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการในฐานะนายทะเบียนฯ พิจารณาให้การอนุญาตต่อไป