นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการจัดทำแผนที่เสี่ยงและแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัย ครั้งที่ 1/2565

นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการจัดทำแผนที่เสี่ยงและแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัย ครั้งที่ 1/2565

นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการจัดทำแผนที่เสี่ยงและแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัย ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการจัดทำแผนที่เสี่ยงและแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัย ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ชั้น 4 โดยมี นายประทีป นทีทวีวัฒน์ ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
ที่ประชุมร่วมรับทราบสถิติการเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ และแผนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
นอกจากนี้ที่ประชุมร่วมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและการจัดทำแผนที่เสี่ยง อุทกภัยจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเตรียมความพร้อมและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดสถานการณ์อุทกภัยขึ้น
โดยประธานแนะนำในการจัดทำแผนที่เสี่ยง อุทกภัยให้นำข้อมูลปริมาณน้ำมาปักหมุดแบ่งออกเป็นสีต่างๆ เพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์สถานการณ์ เน้นย้ำในเรื่องการแจ้งเตือนปริมาณน้ำ หากพบว่าสถานการณ์น้ำมีมาเป็นปริมาณมาก ให้ ปภ.สป. ประสานข้อมูลแก่อำเภอทุกอำเภอ และให้อำเภอแจ้งไปยังกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ดำเนินการแจ้งเตือนประชาชนเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือปริมาณน้ำล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน และทุกครั้งที่เกิดเหตุอุทกภัยขึ้น ให้หน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการรายงานข้อมูลให้จังหวัดทราบโดยเร็ว เพื่อจังหวัดจะได้เตรียมการในการประกาศภัยเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่อไป