นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูล และการขอใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2565

นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูล และการขอใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2565

นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูล และการขอใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูล และการขอใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีคณะทำงานฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
ที่ประชุมร่วมรับทราบการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูล และการขอใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระดับจังหวัด หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่จังหวัด และแนวทางเกี่ยวกับการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพิ่มเติม
นอกจากนี้ที่ประชุมร่วมพิจารณา โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ซึ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมาได้มีหน่วยงานเสนอโครงการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อขอความเห็นชอบต่อคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูล และการขอใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระดับจังหวัด จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มขีดความสามารถในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว และการกวดขันวินัยจราจร เพื่อลดอุบัติเหตุด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอัจฉริยะ (Smart CCTV) ตำรวจภูธรภาค 1 โดยขอใช้งบประมาณจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการตามที่หน่วยงานเสนอ โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการจะเคร่งครัด คำนึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และอย่าให้เกิดความซ้ำซ้อนกันระหว่างหน่วยงาน เพื่อประโยชน์ของทางราชการ และประชาชนเป็นสำคัญ