นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 2/2565

นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 2/2565

นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุม 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
เนื่องจากมีส่วนราชการเสนอโครงการขอใช้เงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 2 หน่วยงาน ดังนี้
1. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรปราการ ขอรับสนับสนุนเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โครงการจัดตั้งเจ้าหน้าที่ชุดตรวจรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย ตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กอ.รมน.จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายในจังหวัดสมุทรปราการ เป็นระยะเวลา 4 เดือน (กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2565)
2. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ ขอรับสนับสนุนเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โครงการสนับสนุนการป้องกันและยับยั้งโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โดยที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรปราการ ดำเนินการจัดทำโครงการตามที่เสนอขอรับสนับสนุน เป็นระยะเวลา 2 เดือน (กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2565) และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ ดำเนินการจัดทำโครงการตามที่เสนอขอรับสนับสนุน โดยใช้เงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)