นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมติดตามเร่งรัดการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรปราการ

นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมติดตามเร่งรัดการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรปราการ

นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมติดตามเร่งรัดการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมติดตามเร่งรัดการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องประชุม 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
ที่ประชุมร่วมรับทราบผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรปราการ เรื่องร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรปราการได้รับตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2557 ถึง 31 มกราคม 2564 มีจำนวน 17,518 เรื่อง ยุติเรื่อง จำนวน 17,131 เรื่อง คงเหลือ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) จำนวน 387 เรื่อง คิดเป็นอัตราความสำเร็จ ร้อยละ 97.79 จำนวนเรื่องทูลเกล้าถวายฎีกาตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 จำนวน 176 เรื่อง ดำเนินการจนเป็นที่ยุติ 173 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 3 เรื่อง คิดเป็นอัตราความสำเร็จร้อยละ 98.29 เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ก็รณีแจ้งเบาะแสการพนัน ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวนเรื่องเข้า 86 เรื่อง ยุติ 76 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 10 เรื่อง คิดเป็นอัตราความสำเร็จร้อยละ 88.37 เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ กรณีแจ้งเบาะแสการกระทำผิดเกี่ยวกับการลักลอบปล่อยเงินกู้นอกระบบในปีงบประมาณ 2565 จำนวนเรื่องเข้า 48 เรื่องยุตติ 41 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 7 เรื่อง คิดเป็นอัตราความสำเร็จร้อยละ 85.41 และเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของสำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดสมุทรปราการ ในปีงบประมาณ 2565 จำนวนเรื่องเข้า 43 เรื่อง สามารถแก้ไขจนได้ข้อยุติ จำนวน 25 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 18 เรื่อง คิดเป็นอัตราความสำเร็จร้อยละ 58.13
และที่ประชุมร่วมพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่คงค้าง ของส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้ได้ข้อยุติได้โดยเร็ว
นอกจากนี้ประธานให้ข้อสั่งการว่า ให้ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับเรื่องจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรปราการดำเนินการแจ้งความคืบหน้าแก่ผู้ร้องโดยตรง ถึงผลการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เพื่อให้ผู้ร้องทราบถึงขั้นตอนและความคืบหน้าของเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวเป็นระยะ จนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ และเน้นย้ำเรื่องการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดำรงธรรม ให้ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ความสำคัญกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และปฏิบัติหน้าที่ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย
และประธานสั่งการว่า ในการประชุมครั้งต่อไป ให้ฝ่ายเลขาเพิ่มวาระการรายงานผลตามที่ส่วนราชการ/หน่วยงานได้แจ้งไว้ในการประชุมครั้งที่ผ่านมา เพื่อติดตามผลการดำเนินการให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และให้ฝ่ายเลขาดำเนินการสรุปประเด็นรายงานการประชุมทุกครั้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการทราบ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย