นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อน การจัดตั้งหมู่บ้านหรือชุมชนสีฟ้า

นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อน การจัดตั้งหมู่บ้านหรือชุมชนสีฟ้า

นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อน การจัดตั้งหมู่บ้านหรือชุมชนสีฟ้า

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อน การจัดตั้งหมู่บ้านหรือชุมชนสีฟ้า ในพื้นที่ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1 (ระบบประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์/Google Meet) ณ ห้องไกล่เกลี่ย 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี พ.อ.ยุทธพล ประทีปอุษานนท์ รอง ผอ.รมน.จว.ส.ป. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
ที่ประชุมร่วมพิจารณาโครงการจัดตั้งหมู่บ้านสีฟ้า (ชุมชน/หมู่บ้านปลอดโควิด-19) ในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ชุมชน และตำบลให้มีความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อสร้างความร่วมมือจากผู้นำชุมชน ผู้ปกครองท้องที่ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทุกภาคส่วน ได้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน ชุมชน ตำบล และอำเภอให้สามารถเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระดับพื้นที่ได้ เพื่อให้ชุมชน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัดภาคกลางของประเทศปลอดจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างยั่งยืน เพื่อให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตแบบ New Normal ได้อย่างปลอดภัย ไม่ว่าจะมีการระบาดของโรคอีกกี่ระลอกหรือมีเชื้อกลายพันธุ์อีกกี่สายพันธุ์ก็ตาม เพื่อบรรเทาภาระของบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ และเพื่อลดการใช้ทรัพยากรทางการแพทย์ และงบประมาณของรัฐ โดยมีเป้าหมายให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชนในพื้นที่ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1 เป็นหมู่บ้าน/ชุมชนสีฟ้า