นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม

นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม

นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น.
นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ประกอบด้วย สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ และสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ ศูนย์ฝึกและอมรมเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายนนทจิตร เนตรพุกกณะ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ/ยุติธรรมจังหวัดสมุทรปราการ นางบุษกร อักษรพาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ นายฤทธา สังขศิลา ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา นายภัคภพ อินทองคำ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียง
ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการปฏิบัติราชการแทนในการ กำกับ ดูแล การปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายในจังหวัดสมุทรปราการ จึงได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงานตามที่ได้รับมอบอำนาจดังกล่าว เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการของจังหวัดสมุทรปราการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
โดยได้มีการสอบถามแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน กรณีท่อก๊าซของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ระเบิดในพื้นที่ตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ นอกจากนี้ได้เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด พร้อมมอบนโยบายให้มุ่งเน้นการบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว นอกจากนี้ร่วมรับฟังปัญหาอุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติงานต่อไป