นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติราชการแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรปราการ

นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติราชการแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรปราการ

นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติราชการแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น.
นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติราชการแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องไกล่เกลี่ย 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายภูธนะ ชมภูมิ่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการปฏิบัติราชการแทนในการ กำกับ ดูแล การปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายในจังหวัดสมุทรปราการ จึงได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงานตามที่ได้รับมอบอำนาจดังกล่าว เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการของจังหวัดสมุทรปราการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
โดยมีการมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติราชการ ดังนี้
1. ให้อ้างประกาศ คสช. เรื่อง จัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม และมติ ครม. วันที่ 14 ตุลาคม 2557 ในหนังสือที่ส่งให้แก่ส่วนราชการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
2. ปรับแบบรายงานโดยให้จัดหมวดหมู่เรื่องร้องทุกข์ โดยให้นำเรื่องทูลเกล้าถวายฎีกามาเป็นลำดับแรก เรื่อนอื่นๆ ตามลำดับ และเรื่องที่ค้างรายงาน ว่ามีหน่วยงานใดค้างการรายงานบ้าง และมีการแจ้งเตือนมาแล้วกี่ครั้ง
3. ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับเรื่องจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดดำเนินการแจ้งความคืบหน้าแก่ผู้ร้องโดยตรงถึงผลการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เพื่อให้ผู้ร้องทราบถึงขั้นตอนและความคืบหน้าของเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวเป็นระยะจนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ
นอกจากนี้ให้ทำบันทึกเสนอขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัดเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการในจังหวัดทราบและดำเนินการ และร่วมรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เพื่อนำมาหาแนวทางแก้ไขต่อไป