นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมเพื่อชี้แจงแผนการดำเนินโครงการศึกษาและวิเคราะห์สภาพท่อเหล็ก และการเคลื่อนตัวของชั้นดินในบริเวณใกล้เคียงจุดเกิดเหตุ เพื่อหาปัจจัยที่นำไปสู่สาเหตุ แนวทางซ่อมแซมและป้องกัน กรณีการเกิดอุบัติเหตุท่อส่งก๊าซธรรมชาติรั่วและเพลิงไหม้

นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมเพื่อชี้แจงแผนการดำเนินโครงการศึกษาและวิเคราะห์สภาพท่อเหล็ก และการเคลื่อนตัวของชั้นดินในบริเวณใกล้เคียงจุดเกิดเหตุ เพื่อหาปัจจัยที่นำไปสู่สาเหตุ แนวทางซ่อมแซมและป้องกัน กรณีการเกิดอุบัติเหตุท่อส่งก๊าซธรรมชาติรั่วและเพลิงไหม้

นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมเพื่อชี้แจงแผนการดำเนินโครงการศึกษาและวิเคราะห์สภาพท่อเหล็ก และการเคลื่อนตัวของชั้นดินในบริเวณใกล้เคียงจุดเกิดเหตุ เพื่อหาปัจจัยที่นำไปสู่สาเหตุ แนวทางซ่อมแซมและป้องกัน กรณีการเกิดอุบัติเหตุท่อส่งก๊าซธรรมชาติรั่วและเพลิงไหม้

วันที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพระญาณดิลก โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี ตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมเพื่อชี้แจงแผนการดำเนินโครงการศึกษาและวิเคราะห์สภาพท่อเหล็ก และการเคลื่อนตัวของชั้นดินในบริเวณใกล้เคียงจุดเกิดเหตุ เพื่อหาปัจจัยที่นำไปสู่สาเหตุ แนวทางซ่อมแซมและป้องกัน กรณีการเกิดอุบัติเหตุท่อส่งก๊าซธรรมชาติรั่วและเพลิงไหม้

โดยกรมธุรกิจพลังงานได้ร่วมกับที่ปรึกษาโครงการศึกษาและวิเคราะห์สภาพท่อเหล็ก และการเคลื่อนตัวของชั้นดินในบริเวณใกล้เคียงจุดเกิดเหตุ เพื่อหาปัจจัยที่นำไปสู่สาเหตุ แนวทางซ่อมแซมและป้องกัน กรณีการเกิดอุบัติเหตุท่อส่งก๊าซธรรมชาติรั่วและเพลิงไหม้ มีวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้
1. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์สภาพท่อเหล็กของแนวท่อบริเวณใกล้เคียงกับจุดเกิดอุบัติเหตุ เพื่อประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุและประเมินความมั่นคงแข็งแรงของท่อ
2. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์การเคลื่อนตัวของฉันดินบริเวณจุดเกิดเหตุและพื้นที่ที่มีลักษณะใกล้เคียง รวมถึงผลกระทบจากการเคลื่อนตัวของชั้นดินจากแรงกระทำภายนอกต่อแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติในประเทศไทย
3. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบจากการเกิดกระแสไฟฟ้าไม่พึงประสงค์ต่อแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากแนวสายส่งไฟฟ้าและโครงการรถไฟฟ้าหรือปัจจัยอื่นๆและข้อเสนอแนวทางป้องกันเพื่อความมั่นคงแข็งแรงของแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
4. สรุปปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และข้อเสนอแนวทางป้องกัน กรณีที่มีแนวท่อก๊าซธรรมชาติในพื้นที่ดินอ่อน รวมถึงแนวทางป้องกันและการกำหนดมาตรการ กรณีที่มีการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ในพื้นที่ใกล้เคียงแนวท่อ
5. เพื่อศึกษามาตรการในการใช้ที่ดินบริเวณที่อยู่ใกล้เคียงแนวท่อรวมถึงข้อเสนอแนะในการกำหนดมาตรการเพิ่มเติม เช่น การปรับปรุงป้ายเตือนเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน
6. เพื่อศึกษาแนวทางในการกำหนดแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติในผังเมืองรวมของประเทศไทย
และมีขอบเขตการดำเนินงาน ดังนี้
1) ศึกษาและวิเคราะห์เหตุการณ์เกี่ยวกับท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
2) ทดสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรมปฐพี
3) ทดสอบด้านโลหะและการเชื่อมท่อ
4) ทดสอบด้วยแรงดันน้ำ
5) ศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
6) วิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์
7) วิเคราะห์ผลกระทบจากการเกิดกระแสไฟฟ้าไม่พึงประสงค์
ซึ่งโครงการดังกล่าวมีแผนการดำเนินงานประมาณ 1 ปี โดยเริ่มดำเนินโครงการฯ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 จึงกำหนดให้มีการประชุม เพื่อชี้แจงแผนการดำเนินโครงการ แผนการเข้าพื้นที่ประสานกับชุมชนบริเวณใกล้เคียง เพื่อดำเนินการด้านมวลชนสัมพันธ์ ให้ทราบถึงขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลบริเวณจุดใกล้เคียงที่เกิดเหตุของที่ปรึกษาโครงการฯ รวมถึงแจ้งให้ทราบแนวทางการดำเนินการของโครงการ ในพื้นที่ตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว