นายสุเมธ ธีระนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2564

นายสุเมธ ธีระนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2564

นายสุเมธ ธีระนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2564

วันนี้ (30 กันยายน 2564) เวลา 10.30 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
ได้มอบให้ นายสุเมธ ธีระนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อรับทราบ
ผลการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคประจำปี2564 ตลอดจนร่วมพิจารณาข้อปัญหาเกี่ยวกับงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของจังหวัดสมุทรปราการ โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้บริโภค จำนวน 8 เรื่อง ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ