นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดโครงการจัดทำองค์ความรู้คุณค่าสาระของวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดโครงการจัดทำองค์ความรู้คุณค่าสาระของวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดโครงการจัดทำองค์ความรู้คุณค่าสาระของวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดโครงการจัดทำองค์ความรู้คุณค่าสาระของวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนวัดทรงธรรม อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นางสุมลทา เจริญศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ และคณะทำงานจัดทำโครงการฯ ร่วมงานในครั้งนี้

ด้วยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้ดำเนินโครงการจัดทำองค์ความรู้คุณค่าสาระของวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ เพื่อการจัดประชุมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน จัดทำองค์ความรู้คุณค่าสาระของวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชลบุรี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นข้อมูลรองรับการเสนอประเพณีสงกรานต์ในประเทศไทย เป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อยูเนสโก

ทั้งนี้ จังหวัดสมุทรปราการ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ได้ร่วมบูรณาการหน่วยงานภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในท้องถิ่น เพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้คุณค่าสาระของวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์พระประแดง ซึ่งผู้เข้าร่วมระดมความคิดเห็นให้ข้อมูลจัดเก็บสงกรานต์พระประแดง ประกอบด้วย กลุ่มตัวแทนชุมชน กลุ่มภาครัฐ กลุ่มภาคเอกชน กลุ่มภาคการศึกษา และกลุ่มภาควิชาการ โดยมี ทีมคณะวิทยากรดำเนินการประชุมจากอาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ