นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประธานเปิดกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2566

นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประธานเปิดกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2566

นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประธานเปิดกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2566

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประธานเปิดกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมฟ้างุ้ม เมืองโบราณสมุทรปราการ ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปู่ใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายบุญเลิศ ชัยจิตตนานนท์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ และผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ และหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 60 คน ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรสร วงศ์อนันต์ศักดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการภาพยนตร์และวิดีทัศน์ พร้อมด้วยทีมงานเป็นวิทยากร การฝึกอบรมให้ในครั้งนี้ พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติจริงในการถ่ายภาพและตัดต่อภาพ เสียงเพื่อให้เกิดความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น และได้รับความอนุเคราะห์จาก บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) และเมืองโบราณ ในการจัดการอบรมในครั้งนี้ด้วย

จังหวัดสมุทรปราการให้ความสำคัญถึงการกระจายข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการสู่ประชาชนเป็นอย่างมาก เพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์จากหน่วยงานราชการต่าง ๆ อันจะเกิดความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนกับผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการ และให้เกิดการบริการประชาชนให้เกิดความประทับใจข้องกันไม่ให้เกิดความไม่เข้าใจกันในการบริการประชาชน

สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านงานประชาสัมพันธ์ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ และหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ได้มีทักษะการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ให้กับหน่วยงานของตนเองด้วยโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ซึ่งจะทำให้เกิดการขยายฐานการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของจังหวัดสมุทรปราการ ไปสู่ประชาชนได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ