จังหวัดสมุทรปราการ ประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2566 เร่งขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในระดับพื้นที่ สร้างรายได้ให้ชุมชน

จังหวัดสมุทรปราการ ประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2566 เร่งขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในระดับพื้นที่ สร้างรายได้ให้ชุมชน

จังหวัดสมุทรปราการ ประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2566 เร่งขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในระดับพื้นที่ สร้างรายได้ให้ชุมชน

         นายสุจินต์ วาจากิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประธานประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2566 ณ ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล “ ตำบลบางโฉลง อำเภอ บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยนางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐจังหวัดสมุทรปราการ คณะทำงานสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัด และภาคีเครือข่ายสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
        ด้วยจังหวัดสมุทรปราการ ได้อนุมัติให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ดำเนินโครงการประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัด เพื่อทบทวนและกำหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจฐานนากและประชารัฐระดับจังหวัด และเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐระดับจังหวัด รวมถึงติดตามสนับสนุนกลุ่มเป้าหมายภาคีเครือข่ายภาครัฐ บูรณาการร่วมมือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในระดับพื้นที่แบบมีส่วนร่วม เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนต่อไป
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ